Menu

Natječaj za radno mjesto kustos/kustosica

Na temelju članka 18. Statuta Pomorskog muzeja Orebić ("Službeni glasnik Općine Orebić" br. 10/2018) i članka 49. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pomorskog muzeja Orebić od 24. veljače 2023. godine (Urbroj:319/2023) ravnateljica Pomorskog muzeja Orebić raspisuje dana 6. lipnja 2024.g.

N a t j e č a j

Za radno mjesto KUSTOS/KUSTOSICA

-1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31.12.2024. za prijem u radni odnos na pola radnog vremena

 

UVJETI:

– VSS, Filozofski fakultet, Umjetnička akademija (preddiplomski i diplomski ili integriranipreddiplomski i diplomski)

  • 4  godine radnog iskustva
  • Poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika
  • Poznavanje rada na PC-u
  • Poznavanje najmanje jednog stranog jezika,

Opis poslova:
-prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada PMO, za radno mjesto kustosa.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
– Motivacijsko pismo,
– Životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja,
– Dokaz o stručnoj spremi,
– Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
– Dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podatcima evidentiranim u evidenciji HZMO-a, ne stariji od 30 dana),
– Dokaz o nekažnjavanju (ne stariji od 3 mjeseca)


Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. , stavku 2. Zakona o ravnopravnostispolova. (NN82/08, 69/17).
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu za Natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Popunjenom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu iste.
Osobe koje podnesu nepotpune i /ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Natječaj.
O izvršenom izboru kandidata kandidati će biti obaviješteni.

Prijave na Natječaj s potpunom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
"Za natječaj za radno mjesto KUSTOS" – ne otvaraj.
na adresu:
POMORSKI MUZEJ OREBIĆ, Trg Mimbelli 12, 20250 OREBIĆ, isključivo preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju Natječaja na web stranici Pomorskog muzeja Orebić.
Kandidati će o rezultatima Natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj je objavljen dana 06. lipnja 2024. na oglasnoj ploči i web stranici PMO, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 14. lipnja 2024. godine.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete mogu biti pozvani na razgovor.

 

Ravnateljica
Milena Grego – Njakara